Bakkerij Tea-Room thoekske Deinze

Algemene Voorwaarden

Bakkerij-Tea Room 't Hoekske, Gevestigd aan Centrumlaan 99, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in de Privacyverklaring.

Contactgegevens : https//bakkerij-Tea-Room-tHoekske.be/Centrumlaan 99 9800 Deinze/09/386.95.78

Bakkerij 't Hoekske is de Functionaris Gegevensbescherming van Bakkerij/Tea-Room 't Hoekske./Zij is te bereiken via karien@bakkerijthoekske.be Persoonsgegevens die wij verwerken

 Bakkerij-Tea Room 't Hoekske verwerkt uw persoonsgegevens doordat U gebruik maakt van onze diensten en/of omdat U zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt U een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken :

Voor en Achternaam, geslacht, geboortedatum, adresgegevens ,telefoonnummer, Emailadres, bankrekeningnummer. We kunnen echet

Bij persoonsgegevens die wij verwerken :

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder is dan 16 jaar. Wij raden ouders dan ook een betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder de toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via karien@bakkerijthoekske.be, dan verwijderen wijn deze informatie.

Met welk doel en basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken :

Bakkerij-Tea Room 't Hoekske verwerkt uw gegevens voor de volgende doelen :

U te kunnen bellen of mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren.

Bakkerij-Tea Room 't Hoekske verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte

Geautomatiseerde besluitvorming.

Bakkerij-Tea Room 't Hoekske neemt verantwoordelijkheid op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of systemen, zonder dat daar een mens (bv een medewerker van Bakkerij-Tea Room 't Hoekske ) tussen zit. Bakkerij-Tea Room 't Hoekske gebruikt de volgende pc programma's of systemen : #use-explanation

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren.

Bakkerij-Tea Room 't Hoekske bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorie) van persoonsgegevens : #retention-period.

Delen van persoonsgegevens met derden

Bakkerij-Tea Room 't Hoekske verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken die wij gebruiken.

Bakkerij-Tea Room 't Hoekske gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Bakkerij-Tea Room 't Hoekske en heeft  u recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegeven sturen die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming stof bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar Karien@bakkerijthoekske.be. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen.  Maak in deze kopie u pasfoto, MRZ, paspoortnummer en Burgerservicenummer zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Bakkerij-Tea Room 't Hoekske wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegeven. Dat kan via de volgende link ; https://gegevensbescherming.be/

Hoe wij persoonlijk beveiligen

Bakkerij-Tea Room ' t Hoekse neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Karien@bakkerijthoekske.be
9800 Bakkerij Tea-Room thoekske